Felsefenin Evrimi

Felsefenin Evrimi None

 • Title: Felsefenin Evrimi
 • Author: Macit Gökberk
 • ISBN: null
 • Page: 201
 • Format: None
 • None

  • ☆ Felsefenin Evrimi || ä PDF Download by ✓ Macit Gökberk
   201 Macit Gökberk
  • thumbnail Title: ☆ Felsefenin Evrimi || ä PDF Download by ✓ Macit Gökberk
   Posted by:Macit Gökberk
   Published :2020-01-11T11:22:47+00:00

  About “Macit Gökberk

  • Macit Gökberk

   1908 de Selanik te do du 1932 de stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Felsefe B l m n Platon un Theaitetos Diyalo u zerindeki bir al mas yla bitirdi Ayn y l bu b l me asistan oldu ve Hans Reichenbach n Logik ad alt nda verdi i dersleri T rk e ye aktard 1935 y l nda doktora al malar i in Berlin niversitesi ne gitti 1940 y l nda Prof Eduard Spranger in yan nda Hegel ve Auguste Comte da Toplum Kavram ad teziyle doktoras n verdikten sonra T rkiye ye d nd ve stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Felsefe B l m ndeki g revine devam etti Ayn b l mde nce do ent, daha sonra da profes r oldu 1978 y l nda emekliye ayr ld G kberk in al malar felsefe tarihi ile dil ve bilgi sorunu olmak zere iki konuda yo unla m t r Felsefe tarihi ile ilgili al malar n toplad Felsefe Tarihi adl yap t bir T rk felsefecisi taraf ndan kaleme al nm ilk kapsaml felsefe tarihidir Anadolu Yunan felsefesinden yola karak 18 y zy l Ayd nlanmas na, zellikle de Kant ve Hegel e uzanan al malar nda Hegel in devlet felsefesi, Kant ve Herder in tarih anlay lar ba l ca oda olu turur Herder le Kant n tarih sorununa getirdikleri z m Kant ile Herder in Tarih Anlay lar adl yap t nda, Hegel le ilgili al malar n da Felsefe Ar ivi dergisinde yer alan Hegel in Devlet Felsefesi ve Hegel Felsefesi Ya ayan Y nleriyle adl yaz lar nda sergilenmi tir Dil konusunun G kberk in felsefe anlay i inde zel bir yeri vard r D ncenin retilmesinde ba l ca kaynak olan dil, uygarl n geli imi ile de i ir, kendi kendini yeniler G kberk dil ile ilgili bu d ncelerini De i en D nya De i en Dil adl bu yap t nda toplam t r Bu arada felsefe dilinin sadele mesi, T rk e felsefe terimlerinin kurulmas , kavramlar n s n fland r lmas yolunda u ra vermi tir Dile olan b y k ilgisi ve bu konudaki nc tutumu ile 1954 60 ve 1969 76 y llar aras nda T rk Dil Kurumu Ba kanl yapm t r Macit G kberk 1993 y l nda stanbul da ld Ba l ca yap tlar Kant ile Herder in Tarih Anlay lar , Felsefe Tarihi, Felsefenin Evrimi, De i en D nya De i en Dil.

  295 thoughts on “Felsefenin Evrimi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *