Cumba

Cumba Kuru kalabal klar tehlikelidir nk zsuyu ekilmi insanlar bir rayla tutu ur ve ortal k yang n yerine d ner Kalabal klar kuruluktan kurtaransa o u zaman ak a kar yol alan tek tek bireyler olur Onlar n so

 • Title: Cumba
 • Author: Karin Karakaşlı
 • ISBN: 9789750735493
 • Page: 320
 • Format: Paperback
 • Kuru kalabal klar tehlikelidir nk zsuyu ekilmi insanlar bir rayla tutu ur ve ortal k yang n yerine d ner Kalabal klar kuruluktan kurtaransa o u zaman ak a kar yol alan tek tek bireyler olur Onlar n sorular e li inde sorgulamay , yan t aramay , hat rlamay ve hatalardan ders almay deneyimleyen kitleler, art k kuru kalabal k de il bireylerden olu an tertemizKuru kalabal klar tehlikelidir nk zsuyu ekilmi insanlar bir rayla tutu ur ve ortal k yang n yerine d ner Kalabal klar kuruluktan kurtaransa o u zaman ak a kar yol alan tek tek bireyler olur Onlar n sorular e li inde sorgulamay , yan t aramay , hat rlamay ve hatalardan ders almay deneyimleyen kitleler, art k kuru kalabal k de il bireylerden olu an tertemiz bir insan toplulu u, insan soyunun y z ak d r Ama yaz k ki o u zaman bu kuruluktan kman n bedeli, ilk toplu g zya n n, kendini feda eden birey u runa ak t lmas d r Hi bir slakl k da bu kadar yak c olmaz yk leri, iirleri kadar k e yaz lar yla da ad ndan s z ettiren Karin Karaka l n n 1996 2008 aras nda Agos ta yay mlanan yaz lar Cumba da bir araya geldi Unutmamak, hat rlamak ve hat rlatmak i in

  • ☆ Cumba || ✓ PDF Download by ↠ Karin Karakaşlı
   320 Karin Karakaşlı
  • thumbnail Title: ☆ Cumba || ✓ PDF Download by ↠ Karin Karakaşlı
   Posted by:Karin Karakaşlı
   Published :2019-09-04T19:36:12+00:00

  About “Karin Karakaşlı

  • Karin Karakaşlı

   Karin Karaka l 1972 de stanbul da do du Sankt Georg Avusturya Lisesi ni ve Bo azi i niversitesi Yabanc Diller Y ksek Okulu M tercim Terc manl k B l m n bitirdi G nl k ya amdan s zd o u h z nl yk leri incelikli bir anlat mla kaleme alan Karaka l n n ilk kitab Bu Yay nevi Roman Yar mas nda mansiyona de er g r len Ay Denizle Bulu unca 1997 de yay mland Ba ka Dillerin ark s 1999 da Varl k Yay nlar taraf ndan yay mland.1998 de Varl k Yay nlar n n Ya ar Nabi Nay r Gen lik d l ne de er g r len Karin Karaka l , 1994 te Gen lik Kitabevi yk Yar mas nda nc l k, 1995 Gen lik Kitabevi yk Yar mas nda birincilik kazand.Anita Brookner den zel Bir G r 1997 ve P ter Esterh zy den Hrabal in Kitab 1998 romanlar n eviren yazar n yk ve makaleleri Sel Yay nlar n n Kad n yk lerinde stanbul, Kad n yk lerinde Avrupa ve Kad n yk lerinde Do u kitaplar ba ta olmak zere e itli antolojilerde yer ald iir kitab Benim G nl m G m Aras Yay nc l k 2009 da yeniden g zden ge irilen gen lik roman Ay Denizle Bulu unca ve ocuk kitab Gece G ne i 2011 de G n Kitaplar yay mland.Karin Karaka l n n G nay G ksu zdo an, F sun stel ve Ferhat Kentel le birlikte haz rlad T rkiye de Ermeniler Cemaat, Birey, Yurtta Bilgi niversitesi Yay nlar , 2009 adl bir de ara t rma kitab bulunmaktad r.1996 2006 y llar aras nda T rk e Ermenice yay mlanan haftal k Agos gazetesinde edit r, k e yazar ve yaz i leri m d r olarak g rev alan Karin Karaka l , kapanana dek Radikal 2 de k e yazarl yapt 2012 y l nda Agos a geri d nd ve vercinka isimli k esinde yazmaya ba lad.Karaka l , ayn zamanda zel Getronagan Ermeni Lisesi nde Ermenice retmeni ve Yeditepe niversitesi eviribilim B l m nde retim g revlisi olarak al yor.

  361 thoughts on “Cumba

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *